Projektowanie

Wykonujemy projektowanie sieci nisko-prądowych, przeciwpożarowych, alarmowych, komputerowych lokalnych i rozległych, przygotowując dla klienta:

  • Projekty budowlane > uproszczone; w przypadku naszej działalności zakres opracowania obejmuje wewnętrzne instalacje elektryczne w budynkach produkcyjnych i biurowych. Przygotowujemy je dla klienta na podstawie typowych rozwiązań instalacji elektrycznych, projektu architektoniczno-budowlanego, wytycznych ochrony przeciwpożarowej, wytycznych klienta, a także obowiązujących przepisów i norm.
  • Projekty wykonawcze > szczegółowe, powstałe na podstawie podkładów architektonicznych, projektów przebudowy pomieszczeń, uzgodnień międzybranżowych, obowiązujących przepisów i norm oraz uzgodnień z inwestorem. Klient otrzymując od nas dokumentację wykonawczą uzyskuje projekt wykonawczy z częścią opisową i rysunkową, wykaz niezbędnych urządzeń i materiałów do wykonania instalacji, a także wstępny kosztorys wykonania wybranej instalacji.

  • Projekty po wykonawcze > szczegółowe, w których klient otrzymuje od nas pełną informację opisową i rysunkową w jaki sposób oraz przy użyciu jakich materiałów zostały poprowadzone instalacje w przebudowanych pomieszczeniach.